Privacybeleid
BMW Pure Emotions

Versie: mei 2019

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en aangeboden diensten van BMW Pure Emotions, aangeboden door BMW Belgium Luxembourg NV / SA, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, KBO 0413.533.863 (hierna "BMW").

Dit privacybeleid is gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze privacy policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten. Vragen over de toepasselijke wetgeving en dit privacy beleid kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer via [email protected].

BMW treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens de registratie en het gebruik van BMW Pure Emotions diensten worden alleen verzameld, verzonden en verwerkt op de manier die hieronder wordt beschreven.

Hebt u in andere context contact met BMW, dan geldt het algemeen privacy beleid, consulteerbaar via bijgevoegde link: https://www.bmw.be/nl/footer/metanavigation/data-privacy.html.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden van verwerking

Het is mogelijk om het openbare gedeelte van de website te gebruiken zonder de identificatie van de gebruiker. De toegang tot het niet-openbare gedeelte van de website is beperkt tot geregistreerde leden, BMW, en de door BMW geautoriseerde gegevensverwerkers.

Om ervoor te zorgen dat de service correct wordt uitgevoerd en de identificatie en autorisatie van de gebruiker voor het niet-openbare deel van de aangeboden informatie wordt beveiligd, worden de volgende gebruikersgegevens verzameld en verwerkt:

 • naam, voornaam, aanhef, e-mailadres, taal, gsm-nummer, postadres
 • lidmaatschap voorwaarden betreffende het voertuig
 • gegevens betreffende dealer waar het voertuig aangekocht werd
 • telefoonnummer, facturatiegegevens, voornaam partner, naam partner en e-mailadres partner kunnen optioneel worden opgeslagen
 • online identificatie (e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord)
 • specifieke persoonlijke configuratie-instellingen en voorkeuren

BMW behoudt zich het recht voor om de gegevens in de gebruikersregistraties diepgaand te controleren en het inlogverzoek af te wijzen en / of toegang te blokkeren.

Als er binnen een jaar geen aanmelding bij de BMW Pure Emotions website wordt gedaan door een geregistreerde gebruiker, worden de toegang en gebruikersaccount automatisch geblokkeerd.

BMW kan contact opnemen met de gebruiker via het e-mailadres en de naam die de gebruiker tijdens de registratie heeft opgegeven, om informatie te vragen over de prestaties, de reikwijdte, de gebruiksvriendelijkheid van de website en aangeboden diensten, evenals voor de bevraging van de tevredenheid van de gebruiker.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de uitvoering van het lidmaatschap, het gebruik, de verkoop en betaling van de aangeboden diensten en worden bewaard zolang de wettelijke bepalingen rond contractuele overeenkomsten vereisen.

Alle diensten die door Partners, zelf optredend als verwerkingsverantwoordelijke, via de BMW Pure Emotions worden aangeboden, bevatten hun specifieke privacybeleid in functie van de specifieke verwerking door de Partner.

Bescherming van persoonsgegevens

BMW past uitgebreide technische en organisatorische beschermingsmaatregelen toe, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

 • strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
 • overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;
 • firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, en de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
 • beheer van inbreuken en incidenten (info systeem voor veiligheidsmanagement);
 • organisatorische maatregelen voor personeel dat persoonlijke gegevens verwerkt
 • beheer van bedrijfscontinuïteit.

Slechts beperkte en geautoriseerde personen van BMW en haar verwerkers hebben toegang tot de logbestanden. Deze zijn verplicht tot gegevensgeheim. De logbestanden worden automatisch verwijderd en worden niet langer dan 1 jaar bewaard.

Gegevensoverdrachten en locatie van verwerking

De persoonsgegevens van gebruikers van de website worden verwerkt binnen de Europese Unie.

The Oval Office BVBA, Mechelsesteenweg 271 bus 10.1, 2018 Antwerpen, BTW 0474.137.582 (“TOO”) is verwerker in opdracht van BMW. TOO verzorgt de hosting van de website, beheert en verwerkt het gebruik en de verkoop van de aangeboden diensten en verzorgt de klantenvragen en klachten, in opdracht van BMW. TOO beheert de toegang tot de website en heeft toegang tot persoonsgegevens bij ondersteunende activiteiten. Voor afhandeling van reservaties van diensten en inschrijvingen op events, georganiseerd door Partners, die zelf als verwerkingsverantwoordelijke optreden, stuurt TOO in opdracht van BMW de strikt noodzakelijke persoonsgegevens door naar de Partners die de diensten aanbieden, of registreert en reserveert de betrokkene zelf op de websites van die Partners.

BMW werkt voor ondersteunende diensten ook met andere verwerkers samen, die door BMW geautoriseerd zijn en gebonden aan dezelfde GDPR vereisten.

Anonieme gegevens en cookies

BMW gebruikt alleen essentiële en functionele cookies om sessies op de website af te handelen. Alleen op deze manier is het mogelijk om acties betrouwbaar aan een bepaalde gebruiker toe te wijzen en toegangsrechten vast te stellen. De gebruikte cookies worden alleen voor de duur van een sessie gebruikt en de enige persoonsgegevens die verwerkt worden, is een individuele sessie-ID die later als verificatiemiddel aan een geregistreerde gebruiker kan worden toegewezen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Gebruikers kunnen hun gegevens op elk moment zelf bijwerken en corrigeren via de website.

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment kosteloos hun privacy rechten uitoefenen, zoals recht op inzage, correctie, wissen van gegevens, beperking en bezwaar op verwerking, overdraagbaarheid.

Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. 

Contactpersoon voor gegevensbescherming bij BMW Group Belux

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacy policy, dan neemt u het best eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center, dat bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 8.30-21 uur, en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Buiten deze uren kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Het Contact Center is ook bereikbaar via mail of per gewone post. 

Contactgegevens van het BMW Group Belux Contact Center:

Tel.: +32 (0)3 890 50 02
[email protected]
Lodderstraat 16
B-2880 Bornem (België)

U heeft uw account vervolledigd.
Opgelet: u heeft uw registratie vroegtijdig afgebroken. Vul zeker ook nog uw extra gegevens en interesses in, zo bent u als eerste op de hoogte van onze evenementen binnen uw leefwereld!
Wenst u evenementen op uw maat te ontvangen? Vul dan zeker uw interesses in,
zo bent u als eerste op de hoogte van onze evenementen binnen uw leefwereld!