GEBRUIKS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN BMW PURE EMOTIONS WEBSITE

Algemene gebruiksvoorwaarden BMW Pure Emotions website

Beheerder is The Oval Office BVBA, Mechelsesteenweg 271 bus 10.1, B-2018 Antwerpen, email: info@bmw-Pure-Emotions.be, telefoon: 03/320.84.48, BTW 0474.13.75.82

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 De hierna vermelde algemene gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van de website www.bmw-Pure-Emotions .be (hierna de Website geheten) door ieder Gebruiker.

1.2 Onder “Gebruiker” in de zin van artikel 1.1 wordt verstaan de persoon die na of naar aanleiding van de aankoop van een BMW F12, F13, F06, G05, G06, G11, G12, G07, G14, G15, G16, F91, F92, F93, i12, i15 op zijn naam een persoonlijke toetredingskaart met initiële toegangscode ontving van BMW Pure Emotions en zich aan de hand van de daarbij verstrekte gebruikersnaam en paswoord op de Website heeft geregistreerd.

Artikel 2. Inschrijving

2.1 De Gebruiker verkrijgt bij de eerste registratie toegang tot de website aan de hand van een persoonlijke toetredingskaart met initiële toegangscode die hem door BMW werd ter beschikking gesteld. Bij de eerste registratie op de Website en de activering van het lidmaatschap dient de Gebruiker zijn oorspronkelijk toegestuurde gebruikersnaam en paswoord te personaliseren. Navolgend neemt de Gebruiker toegang via ingave van zijn gepersonaliseerde gebruikersnaam en paswoord.

2.2 De Gebruiker verklaart dat de door hem bij de eerste registratie opgegeven gegevens correct en volledig zijn.

2.3 Het registreren als Gebruiker houdt geen recht in op het deelnemen aan de aangeboden acties of events. De Gebruiker kan ook onder geen beding enig recht op compensatie laten gelden indien hij niet kan deelnemen aan enige actie of event.

Artikel 3. Gebruik

3.1 De Website wordt aan de Gebruikers ter beschikking gesteld onder de vorm van een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, dat beperkt is tot het gebruik waartoe de website is bestemd, te weten het raadplegen van de acties en informatie die aan de leden van BMW Pure Emotions aangeboden worden en desgevallend het intekenen op één of meerdere van deze acties. Elke handeling die in strijd is met het normaal gebruik van de website is verboden.

3.2 Het is de Gebruiker verboden om de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren voor eigen gebruik of voor gebruik door derden. Evenmin is het de Gebruiker toegestaan enige maatregel ter beveiliging van de website, met inbegrip van de in dat kader gebruikte programmatuur, apparatuur en codes te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen.

3.3 De gebruikersnaam en het paswoord zijn persoonlijk en komen uitsluitend toe aan de Gebruiker. Het is de Gebruiker niet toegelaten derden toegang te verschaffen tot de Website of zijn gebruikersnaam en paswoord, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen van enige derde.

 3.4 Inschrijven op of deelnemen aan de acties en events die via de Website worden meegedeeld, is onderworpen aan de voorwaarden die vermeld worden bij de betrokken aanbieding. BMW Pure Emotions kan aanbiedingen die via de Website gebeuren, te allen tijde intrekken of de inschrijvingsperiode ervan (vervroegd) afsluiten.

3.5 BMW Pure Emotions, of de partijen die onder deze naam opereren, hebben geen enkele verplichting om het gebruik van deze website te garanderen. Het platform BMW Pure Emotions kan stopgezet worden door BMW en:of de partij die in dit kader handelt onder de handelsnaam BMW Pure Emotions. In geval van stopzetting kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn. Stopzetten gebeurt met inachtneming van de reeds aangegane verbintenissen uit hoofde van lopende evenementen.

Artikel 4. Bescherming persoonsgegevens

4.1 In de mate dat via de Website persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van artikel 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van voormelde wet.

4.2 BMW treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking. The Oval Office BVBA treedt op als verwerker.

4.3 BMW verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die verzameld worden via de Website te gebruiken met inachtneming van de voor dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid. De verzamelde gegevens zullen door BMW verwerkt voor het beheer van haar commerciële relatie met de Gebruiker en om promotie te voeren voor diensten en producten van BMW, met haar verbonden ondernemingen of haar preferentiële partners. Behoudens verzet van de Gebruiker, kunnen zijn persoonsgegevens ook worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met BMW of aan andere vennootschappen waarmee BMW nauwe contractuele banden onderhoudt (haar verdelernet). Door zijn registratie op de Website aanvaardt de Gebruiker dat zijn persoonsgegevens op voormelde manier verwerkt worden door BMW. De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht zich te verzetten tegen dergelijke verwerking van zijn persoonsgegevens.

4.4 Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetsurfer. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan geïdentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina. BMW Pure Emotions verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze informaties. BMW Pure Emotions gebruikt cookies. Deze “cookies” zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies de taalkeuze, waardoor de surfer later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard. Vermits de internetsurfer steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan BMW Pure Emotions , door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder artikel 4.3. vermeld staan.

4.5 Elk lid heeft te allen tijd het recht de over hem/haar gehouden persoonsgegevens in te zien,te verbeteren en zich tegen het gebruik ervan te verzetten. Dit recht kan uitgeoefend worden op de maatschappelijke zetel van BMW Belux, afdeling Customer Relations, te 2880 Bornem, Lodderstraat 16.

4.6 Voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de in dit artikel opgenomen specifieke regeling – die opgenomen wordt omwille van zowel redenen van privacy als portretrecht – voor het gebruik van beeldmateriaal. De Gebruiker aanvaardt dat op de evenementen die in het kader van BMW Pure Emotions georganiseerd worden, beelden gemaakt worden waarop de Gebruiker herkenbaar kan voorkomen. BMW Pure Emotions mag dergelijk beeldmateriaal (foto of video) gebruiken, maar beperkt het gebruik ervan tot de doeleinden zoals vermeld in artikel 4.4 van deze voorwaarden. Een Gebruiker die duidelijk herkenbaar in beeld gebracht is, kan in geval van publicatie op de Website na publicatie verzoeken het beeldmateriaal alsnog te verwijderen.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

De Website is beschermd en bevat verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, auteursrechten en databankrechten. De verleende toegang tot de website impliceert geen overdracht of afstand van welk onderdeel van deze rechten ook.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 BMW Pure Emotions draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de Website meegedeelde informatie.

6.2 BMW Pure Emotions streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de Website, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. Onbeschikbaarheid wegens onderhouds- of herstellingswerken zal in de mate van het mogelijke via de Website op voorhand aangekondigd worden. In de mate een onvoorziene onbeschikbaarheid gesignaleerd wordt, verbindt BMW Pure Emotions er zich toe alle redelijke handelingen te stellen om de Website terug beschikbaar te stellen. BMW Pure Emotions kan evenwel op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de Website.

6.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het voorzien van een toereikende infrastructuur en software voor het raadplegen van de Website, die door BMW Pure Emotions wordt opgebouwd overeenkomstig de gebruikelijke formaten en standaarden. BMW Pure Emotions kan niet aansprakelijk gehouden worden indien enige beperking van het gebruik voortvloeit uit het feit dat andere of minder performante soft- of hardware gebruikt wordt, dan wel indien de dataverbinding van de gebruiker ontoereikend is.

6.4 BMW Pure Emotions draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies van data door de Gebruiker, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies van data.

Artikel 7. Schorsing

Indien deze gebruiksvoorwaarden niet correct worden nageleefd, of indien BMW het gerechtvaardigd vermoeden heeft dat deze niet correct worden nageleefd, heeft het de mogelijkheid om de toegang tot de website voor de betrokken Gebruiker geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken of te beperken.

Artikel 8. Correspondentie

8.1 Alle correspondentie voor de Gebruiker wordt verzonden naar het e-mail en/of postadres dat deze heeft opgegeven bij zijn registratie.

8.2 Alle correspondentie vanwege de gebruiker wordt verzonden naar BMW Pure Emotions , Mechelsesteenweg 271 bus 10.1, B-2018 Antwerpen, email: info@bmw-Pure-Emotions.be, telefoon: 03/320.84.48 . BMW Pure Emotions is in dit kader de handelsbenaming die, onder toezicht van BMW Belux NV, aangenomen wordt door The Oval Office BVBA, met maatschappelijke zetel op voormeld adres.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

9.2 Voor elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van het 1ste kanton Brussel bevoegd.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANBIEDING

De Gebruiker-consument heeft het recht aan BMW Pure Emotions mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de reeds door de Gebruiker aanvaarde algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.bmwPure Emotions .be, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door BMW Pure Emotions van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen, die gebeuren via de Website.

1.2 BMW Pure Emotions is in dit kader de handelsbenaming die, onder toezicht van BMW Belux NV, aangenomen wordt door The Oval Office BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 10.1, met ondernemingsnummer 0474.137.582. Elke verwijzing naar “BMW Pure Emotions ” als entiteit, moet opgevat worden als een verwijzing naar de in dit artikel geïdentificeerde partij.

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1 Overeenkomsten betreffende de aankoop van de producten of diensten (acties of events) die via de Website worden aangeboden, kunnen uitsluitend via de in de Website verwerkte bestelmodule aangekocht of verworven worden.

2.2 Bestellingen verbinden BMW Pure Emotions slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Gebruiker vanwege BMW Pure Emotions een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen. Deze bevestiging wordt per e-mail verstuurd of als bericht in de bestelmodule van de Website gegenereerd.

2.3 Elke Verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van BMW Pure Emotions . Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard.

Artikel 3. Verzakingsbeding en herroeping overeenkomst

3.1 Indien de Gebruiker een consument is in de zin van artikel 2 van de Belgische Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010 heeft deze het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen van zijn aankoop af te zien zoals aangegeven bij het begin van deze algemene voorwaarden. Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, draagt hij zelf de kosten voor het terugzenden van reeds geleverde producten en/of diensten en/of documenten.

3.2 De Gebruiker-consument heeft evenwel niet het recht aan de overeenkomst te verzaken wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van levensmiddelen of dranken, van software of audio- of video-opnamen waarvan het zegel is verbroken of van kranten of tijdschriften. De Gebruiker-consument heeft evenmin het recht aan de overeenkomst te verzaken wanneer de overeenkomst betrekking heeft op diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de Gebruiker, een aanvang neemt voor de afloop van de in aanhef vermelde verzakingstermijn.

3.3 Indien een event na reservatie wordt afgelast zal de Gebruiker-consument worden terugbetaald door The Oval Office BVBA.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro.

4.2 De prijs voor het verwerven van enige aanbieding die via de Website wordt gedaan, is behoudens expliciet andersluidend beding in enige specifieke aanbieding, betaalbaar door middel van de betaalmogelijkheden zoals die aangeboden worden in de bestelmodule van de Website.

4.3 In de mate een betaling via andere weg wordt voorgesteld, wordt elke betaling geacht onmiddellijk te zijn gebeurd op de zetel van BMW Pure Emotions op het moment van sluiten van de overeenkomst.

4.4 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 10% per jaar vanaf de vervaldatum.

4.5 In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.

Artikel 5. Levering

5.1 De in verband met de bestellingen noodzakelijke documenten en/of tickets worden door BMW Pure Emotions geleverd op het door de Gebruiker aangegeven leveringsadres.

5.2 De levering van de aangekochte producten en/of diensten geschiedt verder, onder meer voor wat betreft de leveringstermijn van producten en/of de leveringsdatum en plaats van bepaalde diensten, zoals aangegeven in de in artikel 2.2 bedoelde bevestiging.

Artikel 6. Klachten

6.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de Gebruiker binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen aan BMW te worden overgemaakt per fax of per e-mail.

6.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Gebruiker onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan BMW Pure Emotions te worden overgemaakt per fax of per e-mail. In ieder geval kunnen gebreken maar nuttig aan BMW Pure Emotions gemeld worden binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van levering.

Klachten die buiten de onder artikel 6.1 en 6.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van BMW, BMW Pure Emotions of The Oval Office bvba.

Artikel 7: Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegde rechtbank

7.1 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

7.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van ofwel het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd ofwel deze van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker indien deze een consument is in de betekenis zoals hiervoor aangegeven. Beide partijen kunnen vrij kiezen voor welke van beide rechtbanken hun geschil dan gebracht wordt.


U heeft uw account vervolledigd.
Opgelet: u heeft uw registratie vroegtijdig afgebroken. Vul zeker ook nog uw extra gegevens en interesses in, zo bent u als eerste op de hoogte van onze evenementen binnen uw leefwereld!
Wenst u evenementen op uw maat te ontvangen? Vul dan zeker uw interesses in,
zo bent u als eerste op de hoogte van onze evenementen binnen uw leefwereld!